AMINF
 1. Tratatul de la Lisabona – 2007, 2009 (tratatul reprezintă „legislația primară” a Uniunii Europene; tratatul este un acord, cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, semnat de toate țările UE, și stabilește obiectivele UE, regulile de funcționare a instituțiilor europene, procedurile decizionale și relațiile dintre Uniunea Europeană și statele membre; este ratificat de către statele membre ale Uniunii Europene; tratatul reprezintă punctul de plecare pentru legislația Uniunii Europene): Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată) și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=RO
 2. Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (este parte integrantă a “dreptului primar” al Uniunii Europene; stabilește toate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale de care beneficiază cetățenii Uniunii; Carta completează sistemele naționale, fără a le înlocui): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri =CELEX:12016P/TXT&from=RO
 3. Cetățenia europeană: drepturile cetățenilor europeni, Inițiativa Cetățenească Europeană – https://ec.europa.eu /info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship /eu-citizenship_en
 4. Instituțiile și organismele Uniunii Europene: https://europa.eu/ european-union/about-eu/institutions-bodies_ro#scurt% C4%83-prezentare-a-institu%C8%9Biilor-%C8%99i-organismelor-eu
 5. Procesul decizional european – https://publications.europa. eu/ro/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1
 6. Competențele Uniunii Europene – exclusive; partajate; de sprijin, coordonare sau completare. Politicile europene: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/ what-european-commission-does/law/areas-eu-action_ro
 7. Comisia Europeană: Regulamentul de Procedură – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri= LEGISSUM%3Ao10004
 8. Comisia Europeană: domeniile de activitate (politici europene) în care acționează Comisia – https://ec.europa.eu/info/topics_ro
 9. Comisia Europeană: Prioritățile mandatului 2014 – 2019: https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro#documents
 10. Comisia Europeană: Colegiul comisarilor – mandatul 2014 – 2019 – și domeniile politice de care comisarii răspund – https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019_ro
 11. Comisia Europeană: reuniunile săptămânale ale comisarilor europeni – ordine de zi, proces verbal – http://ec.europa.eu /transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10060&language=ro&CFID=1633114&CFTOKEN=10112088
 12. Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate: atribuții sale privind politicile externă, de securitate și apărare ale Uniunii Europene – https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3598/high-representativevice-president_en
 13. Serviciul European de Acțiune Externă: domenii de acțiune – https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage /area/foreign-affairs_en
 14. Serviciul European de Acțiune Externă: consultări publice – https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site_en?f%5B0%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_press%3Afield_eeas_press_category%3Aconsultation&f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38
 15. Comisia Europeană: Cartea albă privind viitorul Europei; consultări și dialoguri cu cetățenii despre viitorul Europei – https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe-and-way-forward_ro
 16. Comisia Europeană: Programul de lucru anual al Comisiei – https://ec.europa.eu/info/publications/european-commission-work-programme_ro
 17. Comisia Europeană: etapele elaborării unei inițiative legislative – https://ec.europa.eu/info/strategy/decision-making-process/how-decisions-are-made_ro
 18. Comisia Europeană: modalități de participare a cetățenilor și a părților interesate la elaborarea politicilor și normelor europene – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ have-your-say_ro
 19. Comisia Europeană: consultări cu cetățenii și cu părțile interesate privind inițiativele legislative ale Comisiei – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_ro
 20. Comisia Europeană: oportunitatea formulării de sugestii, de către cetățeni și părțile interesate, privind foile de parcurs și evaluările inițiale ale impactului noilor propuneri legislative ale Comisiei – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ initiatives_ro?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&feedback_status=All&type_of_act=All
 21. Comisia Europeană: consultări publice cu privire la domeniul de aplicare, prioritățile și valoarea adăugată a acțiunilor Uniunii Europene, în contextul noilor inițiative legislative sau al evaluărilor politicilor și normelor existente – https://ec.europa.eu/info/consultations_ro
 22. Comisia Europeană: oportunitatea formulării de sugestii, de către cetățeni și părțile interesate, cu privire la propunerile legislative finalizate ale Comisiei și înaintate spre adoptare Parlamentului European și Consiliului – https://ec.europa.eu /info/law/better-regulation/initiatives_ro?topics= All&stage_type=ADOPTION_WORKFLOW&feedback_status=All&type_of_act=All
 23. Comisia Europeană: oportunitatea formulării de sugestii, de către cetățeni și părțile interesate, privind simplificarea și îmbunătățirea reglementărilor și inițiativelor existente – platforma REFIT – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_ro
 24. Comisia Europeană: consolidarea principiilor subsidiarității și proporționalității în elaborarea politicilor UE – https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthening-role-policymaking_ro.pdf
 25. Comisia Europeană: Registrul documentelor – http://ec. europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?language=ro
 26. Comisia Europeană: depunerea unei plângeri la Comisie cu privire la orice măsuri (legi, reglementări sau acțiuni administrative), la absența unei măsuri sau la o practică a unei țări din Uniunea Europeană despre care cetățenii consideră că nu respectă legislația Uniunii – https://ec.europa.eu/assets /sg/report-a-breach/complaints_ro/index.html
 27. Inițiativa Cetățeanească Europeană: este un drept înscris în tratatele Uniunii Europene, potrivit căruia un număr de un milion de cetățeni ai Uniunii Europene, provenind din cel puțin șapte state membre, să îi solicite Comisiei Europene să propună legislație în domenii în care Uniunea Europeană are competența de a legifera – http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-register
 28. Reprezentanța Comisiei Europene în România: https://ec. europa.eu/romania/home_ro
 29. Consiliul European: Regulamentul de Procedură – https:// www.consilium.europa.eu/media/29815/qc0415692ron.pdf
 30. Consiliul European: calendarul reuniunilor – https://www. consilium.europa.eu/ro/meetings/calendar/?filters=2031&filters=2034
 31. Consiliul European: Concluziile Consiliului European – https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/ conclusions/
 32. Parlamentul European: Regulamentul de procedură 2014 – 2019 – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20180731+0+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
 33. Parlamentul European: competențe, proceduri – http://www. europarl.europa.eu/about-parliament/ro/powers-and-procedures
 34. Parlamentul European: grupuri politice – http://www.europarl. europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules/organisation/political-groups
 35. Parlamentul European: comisii parlamentare – reuniuni, documente, evenimente – http://www.europarl.europa. eu/committees/ro/home.html
 36. Parlamentul European: ședințele plenare – ordini de zi, voturi, texte adoptate – http://www.europarl.europa.eu/plenary /ro/home.html
 37. Parlamentul European: alegeri europene 23 – 26 mai 2019 – http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/elections-press-kit
 38. Parlamentul European: deputați români – http://www.europarl. europa.eu/romania/ro/eurodeputatii_romani.html?webaction=view.acceptCookies
 39. Parlamentul European: adresarea de petiții, de către cetățeni, Parlamentului https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/ro/registration/register
 40. Parlamentul European: Registrul documentelor – accesul cetățenilor la documentele Parlamentului – direct sau la cerere – http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm?language=RO
 41. Parlamentul European: Citizens’ App – aplicație, pe mobil, prin care se primesc informații despre Uniunea Europeană – http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/citizens-app
 42. Biroul de Informare al Parlamentului European în România: http://europarl.europa.eu/romania/ro/stiri_evenimente/stiri.html
 43. Parlamentul European – Consiliul UE: procedura legislativă ordinară – http://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative- procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html# , https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/
 44. Consiliul Uniunii Europene: Regulamentul de Procedură – https://www.consilium.europa.eu/media/29815/qc0415692ron.pdf
 45. Consiliul Uniunii Europene: procesul decizional, sistemul de vot, : https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/
 46. Consiliul Uniunii Europene: formațiunile Consiliului – https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/
 47. Consiliul Uniunii Europene: grupurile de pregătire – https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/
 48. Consiliul Uniunii Europene: calendarul reuniunilor – https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/calendar/?filters=2019&filters=2020&filters=2021&filters=2022&filters=2023&filters=2024&filters=2025&filters=2026&filters=2027&filters=2028
 49. Consiliul Uniunii Europene: Registrul documentelor – ordini de zi ale reuniunilor, procese verbale ale reuniunilor, concluziile și rezoluțiile Consiliului – https://www.consilium. europa.eu/ro/documents-publications/public-register/
 50. Președinția Consiliului Uniunii Europene – https://www. consilium.europa.eu/ro/council-eu/presidency-council-eu/
 51. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene: priorități, programul trio-ului, programul Președinției României, calendar evenimente, știri – https://www.romania2019.eu/
 52. Ministerul Afacerilor Externe: afaceri europene – http://www.mae.ro/taxonomy/term/519/2
 53. Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană – http://ue.mae.ro/node/374
 54. Comitetul Economic și Social European: Regulament de procedură – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32010Q1209(01)&from=RO
 55. Comitetul Economic și Social European: domeniile de politici în care Comitetul este consultat – https://www. eesc.europa.eu/ro/policies
 56. Delegația României în Comitetul Economic și Social European – http://www.ces.ro/reprezentantii-romaniei-in-cese/ro/23
 57. Comitetul Regiunilor: Regulamentul de procedură – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF /?uri=CELEX:32010Q0109(01)&from=RO
 58. Comitetul Regiunilor: consultarea părților interesate – https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/consultations.aspx
 59. Comitetul Regiunilor: domeniile de politici în care Comitetul este consultat; monitorizarea subsidiarității – https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/whatis/Pages/SubsidiarityintheEUlegislativeprocess.aspx
 60. Delegația României în Comitetul Regiunilor – http://cor-romania.ro/
 61. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=ro
 62. EUR-Lex: oferă acces gratuit la dreptul UE, documentele pregătitoare, jurisprudența UE, acordurile internaționale, sintezele legislației UE, etc. – https://eur-lex.europa.eu/ advanced-search-form.html
 63. Actele legislative ale Uniunii Europene („legislația secundară”) – regulamente, directive, decizii, recomandări, avize – https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation /recent.html?locale=ro
 64. Sinteze ale legislației UE – https://eur-lex.europa.eu/ browse/summaries.html?locale=ro
 65. Transpunerea actelor juridice ale Uniunii Europene în legislația națională – https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1549282372758&action=update
 66. Parlamentele naționale: rolul lor în Uniunea Europeană: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1 -2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0020.01/DOC_4&format=PDF
 67. Parlamentele naționale – relația cu Comisia Europeană: transmiterea de documente (propuneri legislative, cărți verzi, cărți albe, comunicări, programul legislativ anual, alte documente de politică sau de planificare) – de către Comisia Europeană, și mecanismul de control al subsidiarității – de către parlamentele naționale – https://ec.europa.eu/info/law/law- making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_ro#cum-funcioneaz
 68. Parlamentele naționale – relația cu Comisia Europeană: avizele transmise Comisiei Europene de către Parlamentul României și răspunsurile Comisiei – http://ec.europa.eu/ dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/romania/2018_en.htm
 69. Parlamentele naționale – relația cu Parlamentul European: http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news.html
 70. Parlamentele naționale – relația cu Parlamentul European: COSAC (Conferința organelor specializate în afaceri comunitare) – concluzii și rapoarte bi-anuale – http://www.cosac.eu/documents/
 71. Parlamentele naționale – relația cu Parlamentul European: IPEX – este o platformă de comunicare care conține documente parlamentare și informații referitoare la Uniunea Europeană- http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home. do?appLng=RO
 72. Parlamentul României – cooperarea cu Guvernul României în domeniul afacerilor europene: http://www.cdep.ro /pls/dic/site.page?id=945
 73. Parlamentul României: Comisia pentru Afaceri Europene, Camera Deputaților – http://www.cdep.ro/pls/parlam/ structura2015.co?idl=1&idc=33
 74. Parlamentul României: Regulamentul Camerei Deputaților – Controlul parlamentar asupra procesului decizional la nivelul Uniunii Europene – http://www.cdep.ro/pdfs/ tab_acte/Extras_RegCD_mai.pdf
 75. Parlamentul României: documente ale Uniunii Europene supuse examinării parlamentare în Camera Deputaților – http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.lista_examinare
 76. Parlamentul României: Comisia pentru Afaceri Europene, Senat https://www.senat.ro/ComponentaComisii.aspx?Zi=&ComisieID=4bdde3ad-f10b-4557-8527-0c6f36710843, https://www. senat.ro/pagini/comisii/activitatea%20in%20comisii/Regulament%20CAE.pdf
 77. Parlamentul României: Proiecte de acte legislative europene sub control al subsidiarităţii la Senatul României – https://www.senat.ro/LegiProiectEU.aspx?Green=0
 78. Parlamentul României: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 – https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=7d55dcff-0052-493e-bb9b-fe70a288d19b
 79. Parlamentul României: dimensiunea parlamentară a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene – http://www. parl2019ro.eu/eu/dp.home?idl=1
 80. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Regulamentul de procedură (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2012-10/rp_ro.pdf) și Statutul Curții – https://curia. europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-ro-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
 81. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: procedura întrebărilor preliminare – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14552
 82. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor – https://ec.europa.eu /info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_ro
 83. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: procedura acțiunii în anulare – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0038&from=EN
 84. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: jurisprudența Curții – http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=ro
 85. Ombudsmanul European: plângeri adresate Ombudsmanului, de către cetățeni, privind cazuri de administrare defectuoasă din partea instituţiilor şi a organelor Uniunii Europene – https://www.ombudsman.europa.eu/ro/our-strategy/home/ro
 86. Centrele SOLVIT: serviciu gratuit oferit de administrația națională a fiecărei țări din UE, prin care se soluționează cazurile cetățenilor europeni sau ale întreprinderilor cu sediul în Uniunea Europeană, privind nerespectarea drepturilor acestora de către autoritățile publice din altă țară a UE – http://ec.europa.eu/solvit/contact/index_ro.htm#ro
 87. European Union Newsroom: presa audiovizuală a instituțiilor și organismelor Uniunii Europene – https://europa. eu/newsroom/ audiovisual_en
 88. European Union Newsroom: contacte de presă în instituțiile și organismele Uniunii Europene – https://europa.eu/ newsroom/press-contacts_en
 89. Calea europeană – https://www.caleaeuropeana.ro/category/ ro2019eu/
 90. Lobby la Comisia Europeană și Parlamentul European: procedura de înscriere a grupurilor de interese în Registrul de Transparență – https://ec.europa.eu/transparencyregister /public/ri/registering.do?locale=en
 91. Lobby la Comisia Europeană și Parlamentul European: Codul de conduită privind standardele în materie de conduită în toate relațiile grupurilor de interese cu instituțiile Uniunii Europene – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=ro
 92. Cadrul Financiar Multianual 2014 – 2020 – https://www. consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-2014-2020/
 93. Cadrul Financiar Multianual 2021 – 2027 – https://www. consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
 94. Politica regională a Uniunii Europene – o nouă politică de coeziune (2021 – 2027): priorități, reguli, măsuri de simplificare – https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/
 95. Politica privind tineretul – https://ec.europa.eu/youth/ node_en
 96. Politica privind tineretul: strategia 2019 – 2027 – http://data. consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/ro/pdf
 97. Eurostat: statistici la nivel european – https://ec.europa.eu /eurostat/data/database
 98. Eurostat: consultări publice – https://ec.europa.eu/eurostat/ about/opportunities/consultations
 99. Eurobarometre: sondaje ale opiniei publice, în toate statele membre ale Uniunii Europene – http://ec.europa.eu/ commfrontoffice/publicopinion/index.cfm
 100. Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene – https:// publications.europa.eu/ro/web/general-publications/publications263